Magazinul pentru acoperisuri
Nu aveti produse in cos.

Termeni si Conditii

 

 

 

 

INFORMARE   PRIVIND   PROTECTIA   DATELOR

CU   CARACTER   PERSONAL

(GDPR)

 

 1. Operatorul economic, S.C. ROOF TILES DISTRIBUTION S.R.L, cu sediul social: Brasov, str Sf. Ioan nr 2, jud. Brasov, cod 500030, , reprezentat legal prin dl. Manu Petre, în calitate de administrator, avand ca obiect de activitate Lucrari de invelitori la terase,sarpante si constructii cod CAEN 4391, avand calitatea de OPERATOR DE DATE PERSONALE , numit in continuare OPERATR ECONOMIC

 

 1. CLIENTI – PERSOANE FIZICE / PERSOANE JURIDICE, de pe teritoriul Uniunii Europene, potentiali clienti / clienti finali / numiti in continuare BENEFICIARI

Preambul:

– OPERATORUL ECONOMIC a luat cunostinta despre Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare „Regulament”) si in special de obligatiile care revin oricarui Operator de date cu caracter personal.

– OPERATRUL ECONOMIC declara ca a fost informat asupra obligatiei sale de a prezenta garantii, legate in special de securitatea, modalitatile de prelucrare si de transfer al oricaror date cu caracter personal.

În conformitate cu noile regulamente impuse de către GDPR, Termenii și Condițiile de Utilizare au fost actualizate și aduse la standardul European, respectând de asemenea cadru legislativ din Romania, în speță legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, drept pentru care s-a impus necesitatea elaborarii unei Informari in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, destinata BENEFICIARILOR, prin care se stabilesc urmatoarele:

Articolul 1. – Definitii

1.1. Conform Regulamentului, partile agreaza urmatoarele definitii:

 1. a) „Date cu caracter personal”: desemneaza orice informatii (orice suita de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita in continuare „persoana interesata”).

Este considerata a fi o „persoana fizica identificabila” o persoana fizica ce poate fi identificata, in mod direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, precum un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la mai multe elemente specifice proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 1. b) „Operator”: desemneaza OPERATORUL ECONOMIC, care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal
 2. c) „Responsabil de prelucrare”: OPERATORUL ECONOMIC sau BENEFICIARII;
 3. d) „Subcontractor”: desemneaza aici orice organism tert partilor, care are o relatie contractuala cu OPERATORUL ECONOMIC, pentru furnizarea serviciilor care fac obiectul prelucrarii datelor cu caracter personal;
 4. e) „Prelucrarea datelor cu caracter personal”: desemneaza orice operatiune sau orice ansamblu de operatiuni efectuate sau nu de catre OPERATORUL ECONOMIC, cu ajutorul unor procedee automatizate si aplicate datelor sau ansamblurilor de date cu caracter personal, precum culegerea, inregistrarea, organizarea, structurarea, pastrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice alta forma de punere la dispozitie, apropierea sau interconectarea, limitarea, stergerea sau distrugerea acestora;
 5. f) „Privacy Shield”: desemneaza principiile stabilite prin Decizia Comisiei Europene din 12 iulie 2016, care permit incadrarea schimburilor de Date cu caracter personal intre o tara membra a Uniunii Europene si o intreprindere cu sediul in Statele Unite;
 6. g) „Violarea datelor cu caracter personal”: desemneaza o violare a securitatii care atrage dupa sine, in mod accidental sau ilicit, distrugerea, pierderea, alterarea divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, pastrate sau prelucrate in alt mod, sau accesul neautorizat la respectivele date.
 7. h) „Ora/zi”: desemneaza ora/ziua lucratoare.

Articolul 2 – Tipurile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii

2.1. In baza Informarii, datele cu caracter perosnal care fac obiectul prelucrarii sunt urmatoarele:

 1. a) Date personale: nume si prenume, adresa, telefon, adresa e-mail.
 2. b) Date cu caracter special: codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate.

2.2. In masura in care, in baza legii, se vor adauga noi categorii de date, OPERATORUL ECONOMIC va actualiza prezenta Informare, care va contine noile tipuri de date prelucrate.

 

Articolul 3 – Durata prelucrarii. Localizarea fizica a datelor

3.1. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe intreaga perioada de timp necesara, justificarii oportune, in urma unei actiuni pentru care a fost necesara solicitarea acestora, in conditiile legilor nationale si/sau europene.

Mentionam ca, pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luam in calcul durata procesului de recrutare/durata contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale, precum si termenele de arhivare impuse de legislatia aplicabila (Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996). La expirarea obligatiei legale de arhivare, datele cu caracter personal vor fi sterse de catre OPERATORUL ECONOMIC, cu indeplinirea prevederilor aferente Capitolul II, Art.5, cu referire la modul si perioada de stocare a datelor cu caracter personal.

3.2. Datele cu caracter personal trebuie pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in conformitate cu Art.89/Alin.(1) din Regulament, sub rezerva punerii in aplicare a masurilor de ordin tehnic si organizatoric adecvate prevazute in respectivul Regulament in vederea garantarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate (“limitari legate de stocare”).

 

3.3. OPERATORUL ECONOMIC proceseaza datele cu caracter personal mentionate la Articolul 2,

in urmatoarele locatii fizice:

– Sediul central si punct de lucru: Loc Cretesti Vidra str Preot Marinescu nr 13 Jud Ilfov 077186

3.4. OPERATORUL ECONOMIC nu isi va schimba locatia fizica in care proceseaza date cu caracter

personal fara a informa BENEFICIARUL despre astfel de modificari intentionate, cu cel putin 3 (trei)

luni calendaristice inainte de intrarea in vigoare a acestor modificari, oferind astfel BENEFICIARULUI

posibilitatea de a se opune unor astfel de modificari si/sau de a solicita masuri suplimentare.

 

Articolul 4 – Natura si scopul prelucrarii

 

4.1. OPERATORUL ECONOMIC va prelucra datele cu caracter personal, avand temei legal, contractual

sau pe baza de consimtamant.

4.2. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este de respectarea legalitatii de catre OPERATORUL ECONOMIC, a serviciilor aferente furnizate, conform obiectului de activitate.

 

Articolul 5 – Categoriile de persoane vizate. Dreptul de proprietate asupra datelor

cu caracter personal

5.1. Categoriile de persoane vizate sunt urmatoarele: destinatarii desemnati de BENEFICIAR si persoanele din cadrul BENEFICIARULUIcare au calitatea de destinatari ai unor expedieri trimise de terte persoane.

5.2. BENEFICIARUL este si va ramane proprietarul datelor cu caracter personal ce fac

obiectul prezentei Informari.

 

Articolul 6 – Drepturile si obligatiile OPERATORULUI ECONOMIC, in calitatea sa de Operator

de date cu caracter personal:

 

6.1. OPERATORUL ECONOMIC si inclusiv subcontractorii OPERATORULUI ECONOMIC, se obliga

fata de BENEFICIAR sa se conformeze si sa demonstreze conformitatea cu principiile legate

de prelucrarea datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza:

 1. a) OPERATORUL ECONOMIC va prelucra datele cu caracter personal in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;
 2. b) OPERATORUL ECONOMIC va colecta datele personale in scopuri determinate, explicite si legitime, ulterior nefiind permisa prelucrarea intr-un mod incompatibil acestor scopuri;
 3. c) OPERATORUL ECONOMIC se va asigura ca datele personale sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
 4. d) OPERATORUL ECONOMIC va pastra datele intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate;
 5. e) OPERATORUL ECONOMIC garanteaza ca datele personale sunt prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale;
 6. f) OPERATORUL ECONOMIC se obliga sa puna in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza in conformitate cu Regulamentul privind protectia datelor cu caracter personal, revizuind si actualizand in mod activ respectivele masuri;
 7. g) Masurile tehnice si organizatorice trebuie sa fie menite a asigura ca sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrarii;
 8. h) OPERATORUL ECONOMIC se obliga sa pastreze evidentele activitatilor de prelucrare aflate in responsabilitatea sa, sa coopereze cu autoritatea de supraveghere si sa puna la dispozitia acesteia, la cerere, aceste evidente, pentru a putea fi utilizate in scopul monitorizarii operatiunilor de prelucrare respective;
 9. i) In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, OPERATORUL ECONOMIC se obliga sa utilizeze proceduri matematice sau statistice adecvate pentru crearea de profiluri, sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate;
 10. j) OPERATORUL ECONOMIC se asigura ca persoanele autorizate (subcontractorii) sa prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat sa respecte confidentialitatea sau au o obligatie statutara adecvata de confidentialitate;
 11. k) In cazul in care operatiunile de prelucrare sunt susceptibile sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, OPERATORUL ECONOMIC va fi responsabil pentru efectuarea unei evaluari a impactului asupra protectiei datelor.

 

Articolul 7 – Drepturile si obligatiile BENEFICIARULUI

 

7.1. Drepturile si obligatiile BENEFICIARULUI sunt urmatoarele:

 1. a) Dintre cele doua Parti, BENEFICIARUL este unicul proprietar al Datelor cu caracter personal furnizate de BENEFICIAR, OPERATORULUI ECONOMIC sau colectate de catre OPERATORUL ECONOMIC in numele BENEFICIARULUI, iar BENEFICIARUL are dreptul de a stabili modul de Prelucrare a Datelor cu caracter personal de catre Prestator.
 2. b) Prelucrarea Datelor cu caracter personal va fi efectuata cu respectarea termenilor si conditiilor mentionate in instructiunile BENEFICIARULUI (astfel cum acestea pot fi modificate periodic), care vor include cel putin urmatoarele informatii: obiectul prelucrarii, durata prelucrarii, natura si scopul prelucrarii, tipul de date cu caracter personal, categoriile de persoane vizate, obligatiile si drepturile BENEFICIARULUI.

In lipsa acestor instructiuni, OPERATORUL ECONOMIC,  va efectua prelucrarea datelor persoale conform standardelor si politicilor sale interne, aplicabile pentru clientii sai.

 1. c) BENEFICIARUL are obligatia sa se asigure ca exista un temei legal pentru procesarea datelor cu caracter personal, acoperit de prezenta Informare;
 2. d) BENEFICIARUL are obligatia sa informeze OPERATORUL ECONOMIC cu privire la orice date cu caracter personal eronate, rectificate, actualizate sau sterse cu privire la procesarea lor de catre OPERATORUL ECONOMIC la adresa office@vindem-ieftin.ro;
 3. e) BENEFICIARUL are obligatia sa asigure toate instructiunile documentate cu privire la procesarea datelor cu caracter personal ale OPERATORULUI ECONOMIC;
 4. f) BENEFICIARUL va avea dreptul de a inspecta, in baza unei notificari rezonabile si in timpul programului normal de lucru, procesele si practicile de lucru ale OPERATORULUI ECONOMIC, care implica Prelucrarea Datelor cu caracter personal pentru asigurarea Serviciilor furnizate pentru si in numele

 

Articolul 8 – Raportarea incalcarii securitatii datelor cu caracter personal

8.1. OPERATORUL ECONOMIC se obliga sa notifice BENEFICIARUL, de  orice violare a datelor cu caracter personal, in termen de 24 (douazecisipatru) de ore de la data la care a luat la cunostinta de existenta acesteia si sa transmita BENEFICIARULUI un formular pentru raportarea incalcarii, furnizand acestuia cat mai multe informatii despre incalcare a securitatii datelor cu caracter personal.

8.2. OPERATORUL ECONOMIC garanteaza ca va informa BENEFICIARUL despre orice evolutii noi legate de incident si despre masurile pe care le ia in legatura cu acesta, consultand BENEFICIARUL, pentru a limita consecintele incidentului si pentru a preveni reaparitia acestuia.

8.3. In ceea ce priveste fiecare incalcare, OPERATORULUI ECONOMIC va ajuta BENEFICIARUL  in orice mod, care va include furnizarea de informatii suficiente, precum si sprijin in investigatiile efectuate de catre autoritatea de reglementare, cu scopul de a remedia si de a investiga incalcarea, de a preveni viitoare incidente, de a limita impactul incidentului asupra partilor implicate si/sau limita prejudiciul produs BENEFICIARULUI, ca o consecinta a incalcarii securitatii.

8.4. Fara a aduce atingere celor de mai sus, OPERATORUL ECONOMIC este obligat sa mentina o lista a fiecarei incalcari a datelor cu caracter personal. Lista va fi trimisa catre BENEFICIAR la prima solicitare a acestuia, in termen de 24 (douazecisipatru) de ore, in masura in care se refera la datele cu caracter personal prelucrate de catre OPERATORULUI ECONOMIC in numele BENEFICIARULUI. In acest sens, OPERATORULUI ECONOMIC se obliga ca listele trimise BENEFICIARULUI sunt complete si corecte.

Articolul 9 – Raspunderea juridica

9.1. Pentru orice violare a datelor cu caracter personal si implicit a drepturilor persoanelor vizate care au avut ca urmare producerea unui prejudiciu acestora, cauzate de insuficienta masurilor tehnice de protectie adoptate de OPERATORULUI ECONOMIC, sau produse ca urmare a nerespectarii obligatiilor asumate prin prezenta Informare, OPERATORULUI ECONOMIC va raspunde conform legii, pentru prejudiciul direct suferit si dovedit.

Articolul 10 – Interpretarea clauzelor si a termenilor prezentei Informari.

Clauzele standard

10.1. Toate clauzele prezentei Informari se vor interpreta in spiritul si conform definitiilor mentionate la Art.1.

10.2. Clauzele standard ce urmeaza a fi emise in aplicarea Regulamentului de catre Comisia Europeana si, dupa caz, de autoritatea de supraveghere competenta, devin parte integranta a prezentei Informari, fiecare Parte avand obligatia de a lua la cunostinta aceste prevederi, inclusiv cu referire la modificarile ulterioare.

Articolul 11 – Autoritatea de Supraveghere

11.1. Partile agreeaza ca autoritatea de supraveghere convenita este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

S.C. ROOF TILES DISTRIBUTION S.R.L. este inregistrata si avizata de catre Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. de inregistrare 33550.

1. Termeni generali


Prezentul document conținând termenii si conditiile de utilizare ale site-ului www.tigle-accesorii.ro (denumit in continuare "Termeni si Conditii") stabileste care sunt conditiile in care orice persoana poate vizita ori accesa site-ul www.tigle-accesorii.ro, ori poate utiliza in orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului.
In intelesul Termenilor si Conditiilor:
"Site" inseamna in continuare site-ul de internet (magazin online) www.tigle-accesorii.ro;
"Administratorul Site-ului" inseamna in continuare SC ROOF TILES DISTRIBUTION SRL cu sediul in str  Sf Ioan nr 2 loc Brasov Jud Brasov , Romania;
"Serviciul" inseamnă orice serviciu oferit pe Site, si / sau orice modul sau componenta a acestuia;
"Utilizatorul" inseamna in continuare orice persoana care viziteaza sau acceseaza Site-ul, care isi creează cont pe Site sau care doreste sa utilizeze in orice mod sau utilizeaza efectiv Serviciul (cumpara produse de pe site).
Neacceptarea acestor Termeni si Conditii ori a oricarei prevederi din acesta, dupa cum sunt formulati in prezentul act, atrage obligatia Utilizatorului de a inceta de indata accesarea Site-ului; accesarea sau vizitarea in continuare a Site-ului, a oricarei pagini din acesta si / sau utilizarea Serviciului, precum si a oricarei componente a acestora constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestia.
Neacceptarea Termenilor si Condițiilor de catre Utilizatorii mentionati mai sus atrage obligația acestora de a inceta de indata accesarea Site-ului.
 


2. Drepturile asupra continutului Site-ului


Continutul si elementele de grafica ale Site-ului, inclusiv, dar fara a se limita la acestea, intreg continutul in format text si orice alt material, transmis sub orice forma de si catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) apartin Administratorului Site-ului si partenerilor sai si reprezinta continutul Site-ului. Prin derogare de la prevederea precedenta nu apartin Administratorului Site-ului sau partenerilor sai acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt destinatar sau o alta sursa, si nici opiniile si / sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului fată de materialele de orice fel postate pe Site sau fata de Continutul Site-ului in general.
In cazurile in care Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in Site si indiferent de tip este preluat de Administratorului Site-ului de la alti producatori / emitenti de continut sau materiale in format text, imagine, grafica, secvente video, dar fara a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizeaza cu respectarea prevederilor legale si regulilor incidente in asemenea cazuri.
Utilizatorii inteleg si accepta ca toate informatiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ si orientativ, si ca Administratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere in niciun caz si in niciun mod pentru veridicitatea si validitatea Continutului Site-ului, sau pentru orice efect juridic decurgand din utilizarea acestuia.
Utilizatorii se obliga sa respecte toate drepturile de autor si drepturile conexe acestuia si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Administratorul Site-ului si partenerii sai le detin asupra / in legatura cu Site-ul, Continutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenta a acestora sau in legatura cu utilizarea acestora. Utilizatorii inteleg si accepta ca in cazul incalcarii vreuneia din prevederile de mai sus in orice masura, vor putea fi trasi la raspundere fata de autorii / proprietarii Continutului Site-ului.
Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in Site si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fara nicio intentie directa ori indirecta privind obtinerea de profituri sau castiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in orice alte scopuri decat cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al Administratorului Site-ului.
Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia totala sau partiala, integrala sau modificata a continutului acestui Site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in orice scop. Administratorul Site-ului isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si / sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus.
Orice persoana care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre Site isi asuma obligatia de a nu prejudicia in nici un mod drepturile de autor pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile transmise in orice mod catre Site, iar persoanele care expediaza in orice mod informatii ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu poate angaja in niciun mod raspunderea Administratorului Site-ului, ci numai raspunderea persoanelor respective.
 

3. Nota de informare privind protectia datelor personale


Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Va informam ca datele personale pe care Utilizatorii le furnizeaza Administratorului Site-ului sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime a Serviciului. Utilizatorii inteleg si accepta ca datele personale pe care le furnizeaza sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime de catre Administratorului Site-ului a serviciilor pe internet, a serviciilor de reclama, marketing si publicitate, statistica, si/sau furnizare bunuri si servicii.
Fiecare Utilizator, la optiunea sa proprie, furnizeaza unele dintre datele sale personale pentru a-si crea un cont valabil in vederea beneficierii de Serviciul oferit de catre Administratorul Site-ului, in speta Serviciul de newsletter lunar.

S.C. ROOF TILES DISTRIBUTION S.R.L. este inregistrata si avizata de catre Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. de inregistrare 33550.


Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
Totodata, Utilizatorul are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il priveste si sa solicite stergerea datelor. Utilizatorii inteleg si accepta ca stergerea datelor lor personale va fi urmata de stergerea contului lor din sistem si de imposibilitatea de a mai primi newsletter-ul lunar oferit de catre Administratorul Site-ului.
Pentru exercitarea acestor drepturi fiecare Utilizator poate face o cerere in scris in acest sens, pe care sa o trimita apoi prin posta la adresa Administratorul Site-ului: SC ROOF TILES DISTRIBUTION SRL, din Str Sf Ioan nr 2 Brasov sau prin e-mail la adresa: office@tigle-accesorii.ro, fie automat, prin accesarea link-ului de dezabonare aflat la sfârsitul fiecarui newsletter trimis.

 

4. Legatura cu alte site-uri


Utilizatorii inteleg si accepta ca Site-ul poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet, site-urile furnizorilor de produse si/sau servicii catre care trimit paginile dedicate furnizorilor postate pe Site, dar fara a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile in legatura cu Continutul Site-ului, dar care nu se afla sub controlul sau indrumarea sa.
Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere in ceea ce priveste continutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus mentionate, precum si corectitudinea si exactitatea acestora, iar Utilizatorii inteleg si accepta ca aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate in orice mod de catre Administratorul Site-ului. Includerea unei legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet nu implica aprobarea in vreun fel a acestora de catre Administratorul Site-ului. In momentul in care Utilizatorii acceseaza aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând ca utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusa conditiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

5. Procedura de cumparare


Pentru a cumpăra si intra in posesia produselor oferite spre vanzare pe Magazinul pentru acoperisuri este necesara parcurgerea următoarelor etape:
- identificarea si alegerea produselor
- înregistrarea dvs. ca utilizator al www.tigle-accesorii.ro
- efectuarea platii produselor. Plata se efectueaza ramburs, online sau prin transfer bancar/ordin de plata, in conditiile reglementate in sectiunea  Modalitati de plata , iar costul final va contine pretul produsului comandat cu TVA inclus, pretul livrarii si, daca este cazul, pretul timbrului verde, in conformitate cu dispozitiile HG 448/2005.
- livrarea produselor comandate si achitate va fi insotita, daca este cazul, de certificatul de garantie, de certificatul cu privire la service-ul post-vanzare asigurat de catre producator/importator/distribuitor si/sau alte certificate daca este cazul.
Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe www.tigle-accesorii.ro, sunteti de acord cu forma de comunicare (telefonica sau prin e-mail) prin care Site-ul isi deruleaza operatiunile.


6. Descrierea si returnarea produselor


SC Roof Tiles Distribution SRL depune toate eforturile pentru a fi cat se poate de precis. Cu toate acestea, www.tigle-accesorii.ro nu garanteaza ca descrierile produselor sau a altor tipuri de materiale care au legatura cu acestea sunt precise, complete, curente sau fara erori. Daca un produs oferit de www.tigle-accesorii.ro este diferit fata de descrierea aferenta acestuia de pe Site, il puteti returna respectand prevederile Politicii de returnare a produselor a Site-ului si in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Potivit legislatiei in vigoare, consumatorul are dreptul sa notifice în scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului sau, în cazul prestarilor de servicii, de la încheierea contractului.

Asadar, consumatorul are dreptul de returna produsul achizitionat, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucratoare de la primirea acestuia, cu suportarea cheltuielile directe de returnare.

Atragem atentia ca, în cazul în care produsele a caror returnare se solicita prezinta ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzura, zgârieturi, lovituri, socuri electrice, accesorii lipsa, certificate de garantie lipsa,  ne rezervam dreptul de a decide acceptarea returului sau de a opri o suma din valoarea produsului, suma ce va fi comunicata dupa evaluarea prejudiciilor aduse.

 

În cazul exercitarii dreptului legal de returnare a produsului, rambursarea contravalorii acestuia se va face in cel mult 30 de zile de la retur.

Consumatorul trebuie sa stie insa ca urmatoarele categorii de produse nu se pot returna:
a) Produsele executate dupa specificatiile consumatorului;
b) Produsele distinct personalizate;
c) Produsele care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid (panouri de tabla,accesorii metalice speciale )


7. Recenzii, comentarii, comunicari si alte tipuri de continut


Utilizatorii pot posta recenzii, comentarii sau alte tipuri de continut; trimite sugestii, idei, pune intrebari, propune articole sau, alte tipuri de materiale, atata timp cat continutul acestora nu este ilegal, obscen, amenintator, defaimator, nu incalca dreptul la intimitate sau legea cu privire la protejarea proprietatii intelectuale; nu contine virusi informatici, comunicari comerciale, politice, care instiga la ura sau intoleranta pe motive etnice, religioase, rasiale, de orientare sexuala, mesaje colective sau alte forme de spam. In vederea postarii de recenzii, comentarii, comunicari si alte tipuri de continut, nu puteti folosi adrese de e-mail sau identitati false. www.tigle-accesorii.ro isi rezerva dreptul, dar nu are obligatia de a elimina sau edita toate tipurile de continut postate de catre utilizatori si nu are obligatia de a revedea periodic acest continut. Odata cu postarea de recenzii, comentarii, comunicari si alte tipuri de continut pe www.tigle-accesorii.ro, transmiteti, in afara cazurilor in care Societatea indica altfel, drepturile de proprietate intelectuala, in mod neexclusiv, perpetuu, irevocabil, asupra materialelor postate. Societatea are dreptul de a modifica, reproduce, transmite, adapta, publica, distribui materialele postate de catre utilizatori, prin orice mijloc de comunicare in masa, din orice tara. Prin postarea de recenzii, comentarii, comunicari si alte tipuri de continut pe www.tigle-accesorii.ro, cedati dreptul Societatii de a folosi numele dvs. in relatie cu materialele postate; garantati ca detineti sau controlati intr-o alta forma, dreptul de proprietate intelectuala asupra materialelor pe care le postati; ca materialele postate nu violeaza nici una dintre conditiile de postare ale recenziilor, comentariilor, comunicarilor si alte forme de continut din partea utilizatorilor, ale www.tigle-accesorii.ro.
www.tigle-accesorii.ro are dreptul, dar nu obligatia de a monitoriza, edita sau sterge, orice tip de continut sau activitati ale utilizatorilor pe Site. www.tigle-accesorii.ro nu este responsabil si nu isi asuma responsabilitatea pentru nici unul dintre materialele postate de catre alte terte parti pe Site.


SC Roof Tiles Distribution SRL are dreptul de a nu publica toate comentariile si articolele propuse de catre utilizatori.


8. Politica Anti Spam

 

* Confidentialitatea datelor private

Administratorul Site-ului nu va divulga, vinde sau inchiria informatii personale ale utilizatorilor, decât in cazul in care cererea se face de o instanta de judecata, in conditiile legii. Toate informatiile colectate sunt utilizate doar in scopul de a facilita comunicatia cu utilizatorul.

*Cum puteti sa nu mai primiti newsletter lunar de la noi?

Fiecare newsletter trimis contine un link de dezabonare, acesta fiind o cale automata de a nu mai primi mesaje de la noi.

* Angajamentul nostru

www.tigle-accesorii.ro este impotriva trimiterii mesajelor nedorite sau spam.

* Definitia termenului de spam (conform Mail Abuse Prevention System)

Un mesaj electronic este considerat spam daca:
1) datele si identitatea destinatarului precum si continutul sunt irelevante pentru ca mesajul este in mod egal aplicabil mai multor potentiali beneficiari, si
2) beneficiarul nu a acordat verificabil deliberat, explicit si revocabil permisiunea ca acestea sa fie trimise, si
3) transmiterea si receptionarea mesajului de catre destinatar se face pentru a da un beneficiu disproportionat expeditorului.

De asemenea, consideram spam orice mesaj ilicit si ilegal. Pentru orice reclamatie ne puteti contacta la adresa: office@tigle-accesorii.ro 

9. Limitarea raspunderii


Administratorul Site-ului nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres pentru continutul de orice fel al Site-ului, sau pentru intreg continutul oferit de catre Utilizatori. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in Site si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cât mai repede posibil.
Administratorul Site-ului nu ofera niciun fel de garantii sau raspundere pentru Continutul Site-ului si in nicio situatie nu poate fi facut raspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricarei parte, secventa, modul al Continutului de pe Site sau din imposibilitatea utilizarii acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronata a oricaror prevederi ale Continutului Site-ului.
Utilizatorii inteleg si accepta ca furnizarea Serviciului poate fi afectata de anumite conditii obiective, precum si ca orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului "asa cum sunt", "asa cum sunt disponibile", iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. In consecinta, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere nici cu privire la orice informatii si date din Continutul Site-ului, inclusiv dar nu numai cele privind textul, imaginile, secventele video sau orice alta activitate legata de utilizarea, precum si niciun alt efect juridic derivând din acestea.
Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere in eventualitatea producerii oricarei opriri, intreruperi, ingreunari, disfunctionalitati sau erori in functionarea Site-ului, in situatia unei erori tehnice de orice fel sau oricaror erori in furnizarea Serviciului, precum si in orice situatie in care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de natura tehnica din cele mentionate mai sus se datoreaza in mod direct si exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului, intrucât gazduirea si toate serviciile conexe rezultate sunt asigurate de o companie specializata de web-hosting.
In mod expres, Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fara a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect in legatura cu Serviciul precum si din utilizarea Continutului Site-ului in orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.
Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere pentru eventuale greseli cu privire la specificatiile produselor prezentate pe Site. De asemenea, imaginile produselor de pe Site sunt cu titlu de prezentare si nu atrag responsabilitatea Administratorului Site-ului. Administratorul Site-ului va incerca in permanenta sa mentina Site-ul actualizat, cu toate datele corecte si cu fotografiile produselor exact asa cum sunt ele vandute de catre SC ROOF TILES DISTRIBUTION SRL.
In cazurile de forta majora Administratorul Site-ului si / sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc.
In cazul in care Utilizatorul utilizeaza Serviciul/Site-ul intr-o cu totul alta actiune decat cea pentru care a fost creat, acesta este de acord sa protejeze, sa asigure si sa despagubeasca integral pe Administratorul Site-ului si / sau pe operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor, expertilor si consultantilor sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli de judecata, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate.
 


10. Legea aplicabila


Drepturile si obligatiile Utilizatorilor si ale Administratorului Site-ului, prevazute de Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca româna competenta aflata in raza teritoriala a municipiului Suceava.
 

11. Modificarea Termenilor si Conditiilor


Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din Termeni si Conditii sau Termenii si Conditiile in intregime, fara nici o notificare prealabila si fara a fi obligat sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare va fi considerata ca fiind acceptata deplin si neconditionat de catre oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de Site sau de Serviciu, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea Site-ului si / sau utilizarea in orice mod a Serviciului.

contor Ghidul tau autentic de shopping.